نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتالی دانشگاه الزهرا
خط مشی دسترسیدرباره ماپشتیبانی آنلاین
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
موضوعات مرتبط
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
نوع مدرک
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۲۲۸۴۷ رکورد از ۴۳۶۴۳ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی15 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
عنوان :بریتانیا و انقلاب مشروطه ایران (۱۹۱۱-۱۹۰۶)
شماره راهنما :‏‫‭DSR۱۴۱۶‏‫‭/ب۹ب۴ ۱۳۹۲
پدیدآور :بنکداریان، منصور
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۹۲.‬
ناشر :نامک
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
2.
کتاب
عنوان :ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌
شماره راهنما :D۱۶/۸‭/ن‌۹ف‌۸ ۱۳۹۲
پدیدآور :ن‍وذری‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫‏، ۱۳۷۹.
ناشر :طرح‌ ن‍و
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
3.
کتاب
عنوان :ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌ و ب‍ل‍ش‍وی‍ک‌ ه‍ای‌ م‍اورای ق‍ف‍ق‍از
شماره راهنما :‏‫‬‮‭DSR۱۴۰۹‭/آ۴‮ال‍ف‌‬۸ ۱۳۸۵
پدیدآور :آروت‍وم‍ی‍ن‍ی‍ان‌
تاریخ نشر :۱۳۸۵.
ناشر :م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
4.
کتاب
عنوان :اعتیاد به نفت
شماره راهنما :‏‫‬‭HD۹۵۶۶‏‫‭‏‫‬‭/ر۲‮الف‬۶ ۱۳۹۱
پدیدآور :راتلج، ایان
تاریخ نشر :‏‫ ، ۱۳۸۵.‮‬
ناشر :اطلاعات
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
5.
کتاب
عنوان :رضاشاه و بریتانیا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمریکا
شماره راهنما :‭DSR۱۴۸۹/۵‬‭/م۳ر۶ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :م‍ج‍د، م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۸۹.‭‬
ناشر :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی‏‫
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
6.
کتاب
عنوان :گفتگوهایی در باب تاریخ‌شناسی و تاریخ‌نگاری
شماره راهنما :‏‫‬‭DSR۹۸‭‬‭‏‫‭/ح۶گ۷ ۱۳۹۱
پدیدآور :ح‍ض‍رت‍ی‌، ح‍س‍ن‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۹۱.‬
ناشر :پژوهشکده تاریخ اسلام
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
7.
کتاب
عنوان :پ‍ش‍ت‌ پ‍رده‌ ت‍خ‍ت‌ طاووس‌
شماره راهنما :‏‫‭DSR۱۵۰۱‭/ص‌۸پ‌۵ ۱۳۹۱
پدیدآور :ص‍م‍ی‍م‍ی‌، م‍ی‍ن‍و (ری‍وز)
تاریخ نشر :‏‫‏‏، ۱۳۶۸.
ناشر :اطلاع‍ات‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
8.
کتاب
عنوان :حزب توده از شکل‌گیری تا فروپاشی (۱۳۶۸ - ۱۳۲۰)
شماره راهنما :‏‫‬‭DSR۱۵۲۳‭/ح۴ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.‏
تاریخ نشر :‏‫۱۳۸۷.‬
ناشر :موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
9.
کتاب
عنوان :مشروطه ایران و عثمانی
شماره راهنما :‏‫‭‬‬‭DR۵۷۱‏‫‭‬‭/ح۶م۵ ۱۳۸۷
پدیدآور :ح‍ض‍رت‍ی‌، ح‍س‍ن‌
تاریخ نشر :‏‫۱۳۸۷.‬
ناشر :موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
10.
کتاب
عنوان :خ‍دم‍ت‍گ‍زار ت‍خ‍ت‌ طاووس‌
شماره راهنما :‏‫DSR۱۵۰۱‭‬ ‭‭/ر۲خ۴ ۱۳۸۷‬
پدیدآور :راج‍ی‌، پ‍روی‍ز
تاریخ نشر :‏‫، ۱۳۶۴.‬‬‬‬‬
ناشر :اطلاع‍ات‌‬
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
11.
کتاب
عنوان :جنگ جهانی اول تا کودتا (۱۲۹۹ - ۱۲۹۳ش)
شماره راهنما :DSR ۱۴۰۷‭/آ۲ج۹ ۱۳۹۰‬
پدیدآور :آبادیان، حسین
تاریخ نشر :۱۳۹۰
ناشر :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
12.
کتاب
عنوان :تاریخ سیاسی ایران معاصر بسترهای تاسیس سلطنت پهلوی ( ۱۳۰۴ - ۱۲۹۹)
شماره راهنما :DSR ۱۴۸۸‭/آ۲س۹ ۱۳۸۹‬
پدیدآور :آبادیان، حسین
تاریخ نشر :۱۳۸۹
ناشر :موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
13.
کتاب
عنوان :خاطرات سیاسی قوام‌السلطنه
شماره راهنما :DSR۱۴۸۶‭/م۹خ۲ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :ق‍وام‌ ال‍س‍ل‍طن‍ه‌، اح‍م‍د
تاریخ نشر :‏‫،‫ ۱۳۹۲.‬‬
ناشر :معین
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
14.
کتاب
عنوان :ایرانیان: دوران باستان تا دوره‌ی معاصر
شماره راهنما :‏‫‬‭DSR۱۰۹‭/ک۲‮الف‬۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
تاریخ نشر :‏‫، ‏‫۱۳۹۱.‬‬
ناشر :نشر مرکز
نوع ماده :کتاب
کتاب [کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
15.
کتاب
عنوان :ای‍ران‍ی‍ه‍ا چ‍ه‌ روی‍ای‍ی‌ در س‍ر دارن‍د؟ (ت‍ه‍ران‌: ۱۳۵۷)
شماره راهنما :‏‫‬‭DSR۱۵۵۵‭/ف۹‮الف‬۹ ۱۳۹۲‬
پدیدآور :ف‍وک‍و، م‍ی‍ش‍ل‌
تاریخ نشر :‏‫‏‏، ۱۳۷۷.‬
ناشر :ه‍رم‍س‌
نوع ماده :کتاب
کتاب[کتاب]
مرکز :بانک کتابخانه تخصصی تاریخ
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو